Porto Santo sidewalk to beach

Wooden footbridge leading to the beach on the Madeira islands, Porto Santo